[1]
พมลาชาบุด ค. ., เครือคำ พ., ฟองมูล ส., และ พละปัญญา ป., “ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 40–52, เม.ย. 2022.