[1]
ทองแก้ว เ. ., สมบูรณ์สุข บ. ., และ รัตนไชย อ. ., “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 57–68, ส.ค. 2021.