[1]
วรรณคนาพล อ. และ เทียมเมือง ด., “ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 54–65, ส.ค. 2022.