[1]
แจ่มจำรัส ศ. และ ภู่ระหงษ์ ณ. ., “ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 51–61, ธ.ค. 2022.