[1]
สุริยะชัยพันธ์ ก., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., ฟองมูล ส. ., และ แสงสุโพธิ์ ส. ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 13–26, เม.ย. 2023.