[1]
ขจรผล ธ. ., เชื้อคนแข็ง น. ., และ แสงศิริ ช. ., “การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ส.ค. 2022.