[1]
แสงใส น. ., ทองจู ช. ., อินทร์บุญช่วย ธ. ., และ ร่มแก้ว จ. ., “การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 27–39, ส.ค. 2022.