[1]
นามี เ. และ เสียะ เ. ., “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus osteatus)”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 203–215, เม.ย. 2023.