[1]
กาวิวงศ์ น. ., พิทักษ์พล ว. ., เนื่องเม็ก ว., และ ทิตย์วรรณ ม. ., “กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ‘ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา’”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 188–202, เม.ย. 2023.