[1]
ใจเตี้ย ส. ., “ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 13–21, ธ.ค. 2022.