[1]
ธัญญเจริญ จ. ., กนกหงส์ ก. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., และ ฟองมูล ส. ., “การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 27–40, เม.ย. 2023.