[1]
คำปลิว ธ. ., “ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 41–61, เม.ย. 2023.