[1]
อํ่าทอง ศ. ., โชติอมรศักดิ์ ช. ., และ สมจิตร บ. ., “ปัจจัยที่มีผลต่ออินทรียวัตถุและคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่าง ๆ ภายใต้ดินการเกษตรภาคเหนือตอนบนของไทย”, ว. ผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 62–79, เม.ย. 2023.