จี้รัตน์ ป., เครือคำ พ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., และ ฟองมูล ส. “ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 29-41, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/200888.