หาญนอก ป., สิงหบำรุง ภ., โทณลักษณ์ เ., และ แก้วใจ ว. “ผลการทดสอบเบื้องต้นในการใช้ผงว่านนํ้า (Acorus Calamus L.) ต่อการเข้าทำลายของแมลงในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 85-95, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/200952.