อินทนนท์ ภ., และ เพชรอำไพ ณ. “อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 1-10, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/209981.