นิ่มน้อย น., และ สาครวาสี ส. “บทบาทของสารไกลซีนเบตาอีน แคลเซียมและโพแทสเซียม ในกระบวนการชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศเกิดความทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูง”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 39-50, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/210061.