จิระภิญโญ ร. ., และ ยังคำมั่น ป. . “ผลของสารสกัดยีสต์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหมักปลาต่อการเจริญของ เอื้องสายเชียงใหม่ในสภาพปลอดเชื้อ”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 23-31, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241825.