โพธิ์สว่าง ส. ., ขุนไกร พ. ., แสนพรหม จ. ., ศรีปินตา พ. ., อินทร์สังข์ ล. ., โนสุวรรณ ส. ., และ ทองขาว เ. “การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 67-78, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241831.