โพธิ์สว่าง ส., ขุนไกร พ. ., ทองขาว เ. ., อินทร์สังข์ ล. ., เจริญทรัพย์ ป. ป., แสงแก้ว ว. ., และ โนสุวรรณ ส. . “การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 79-90, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/241832.