กางโสภา จ. ., เหมืองทอง เ. ., จี้เพชร เ. ., จันต๊ะอินทร์ ส., และ ทองเปลว พ. . “ผลของการไพรม์เมล็ดด้วย KNO3 ร่วมกับการเคลือบเมล็ด ต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษา ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 15-30, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/246446.