โพธิ์สว่าง ส. ., ทองขาว เ. ., นพคุณวงศ์ อ. ., ภูติวรนาถ ม. ., และ ชิงดวง แ. . “การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 39-49, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/246449.