กางโสภา จ. ., วิทยาพงษ์ ว. ., จี้เพชร เ. ., และ จันต๊ะอินทร์ ส. . “ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 1-14, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248478.