แก้วประดับ ธ. ., รุ่งนิลรัตน์ ธ. ., อภิรติกร ศ. ., ฆังคมณี ธ. ., และ สุขสะโร ว. . “ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 25-36, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/248485.