กางโสภา จ. ., จี้เพชร เ., สิงโสภา อ. ., ทาวงศ์ น. ., และ จันต๊ะอินทร์ ส. . “ผลของการพอกเมล็ดด้วยชนิดวัสดุพอกที่แตกต่างกันต่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แครอท”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 1-13, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/251419.