พมลาชาบุด ค. ., เครือคำ พ., ฟองมูล ส., และ พละปัญญา ป. “ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 40-52, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/251764.