ทองแก้ว เ. ., สมบูรณ์สุข บ. ., และ รัตนไชย อ. . “แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำนาของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 57-68, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252019.