ใจเตี้ย ส. ., รัตนปัญญา ส. ., และ ต๊ะอ๊อด อ. . “ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลำไยนอกฤดู ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 85-94, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252021.