วรรณคนาพล อ., และ เทียมเมือง ด. “ทัศนคติต่อการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปลานิลเข้าสู่ระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล บ้านแม่แก้ด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 54-65, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252129.