อารีศรีสม ภ., ท้าวแก่นจันทร์ น., แก้วแทน ณ., และ อารีศรีสม ก. “การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 64-76, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/252330.