แจ่มจำรัส ศ., และ ภู่ระหงษ์ ณ. . “ผลของการใช้นํ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 51-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253071.