พิบำรุง ป. “สมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักนํ้าแบบเติมอากาศต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบนํ้าลึก (DFT)”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 135-48, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/253866.