ตาอินทร์ ธ., อนงค์รักษ์ น. ., ลือศักดิ์ ณ. ., และ ไชยวรรณ ฟ. . “การกระจายตัวของอันดับดินในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‘หริภุญไชย’ จังหวัดลำพูน”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 106-19, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/254365.