ขจรผล ธ. ., เชื้อคนแข็ง น. ., และ แสงศิริ ช. . “การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 1-13, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/255664.