แสงใส น. ., ทองจู ช. ., อินทร์บุญช่วย ธ. ., และ ร่มแก้ว จ. . “การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 27-39, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/255667.