นามี เ., และ เสียะ เ. . “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นสำหรับการผลิตเห็ดนางรม (Pleurotus Osteatus)”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 203-15, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/256495.