กาวิวงศ์ น. ., พิทักษ์พล ว. ., เนื่องเม็ก ว., และ ทิตย์วรรณ ม. . “กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ‘ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา’”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 188-02, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/256940.