ใจเตี้ย ส. . “ผลของวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักสลัดใบพันธุ์กรีนโอ๊ค”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 13-21, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/257358.