ธัญญเจริญ จ. ., กนกหงส์ ก. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., และ ฟองมูล ส. . “การพึ่งตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 27-40, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258701.