คำปลิว ธ. ., ลิขิตตระการ ณ. ., สังพาลี ว. ., อาจนาเสียว จ. ., เหิมฮึก ส. ., พูลประเสริฐ พ. ., สุทธิประพันธ์ ป. ., ศิริวุฒิ ว. ., และ วิรุญรัตน์ ว. . “ความสัมพันธ์ของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและคุณสมบัติดินระหว่างพื้นที่ป่าฟื้นฟูของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 41-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258702.