นาคเพ็ง ป. ., ลิ้มนิรันดร์กุล บ. ., ศิริสัญลักษณ์ ร. ., และ เฉลิมพล จ. . “เงื่อนไขความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 91-105, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/article/view/258715.