กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้บาซิลัสละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยในชุดดินปากช่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล