กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้บาซิลัสละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยในชุดดินปากช่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF