[1]
จันทร์ดียิ่งว. 2018. megatrend. Naresuan Phayao Journal. 11, 2 (Aug. 2018), 41-44.