[1]
จันทร์ดียิ่งว. 2019. Editorial. Naresuan Phayao Journal. 12, 1 (Apr. 2019), 1-4.