(1)
จันทร์ดียิ่งว. Megatrend. Naresaun Phayao J 2018, 11, 41-44.