(1)
จันทร์ดียิ่งว. Editorial. Naresaun Phayao J 2019, 12, 1-4.