จันทร์ดียิ่งว. (2018). megatrend. Naresuan Phayao Journal, 11(2), 41-44. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/184690