จันทร์ดียิ่งว. (2019). Editorial. Naresuan Phayao Journal, 12(1), 1-4. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/journalup/article/view/202810