จันทร์ดียิ่งว. megatrend. Naresuan Phayao Journal, v. 11, n. 2, p. 41-44, 29 Aug. 2018.