จันทร์ดียิ่งว. Editorial. Naresuan Phayao Journal, v. 12, n. 1, p. 1-4, 26 Apr. 2019.